ALGEMENE VOORWAARDEN Fairtransport B.V.

 1. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden
 2. Sluiting van een contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Levering en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken
 8. Toepasselijk recht
 9. Bevoegde rechtbank
 10. Informatie over online geschillenbeslechting

  1. Reikwijdte

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) van “Fairtransport B.V.” (hierna “verkoper”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die een consument of ondernemer (hierna “klant”) met de verkoper sluit met betrekking tot de goederen die de verkoper in zijn online winkel aanbiedt. Wij maken hierbij bezwaar tegen het opnemen van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit zijn.

1.3 Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. Sluiting van een contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online winkel van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in voor de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

– door de klant een schriftelijke orderbevestiging in tekstvorm (per e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of

– door levering van de bestelde goederen aan de klant, waarbij de toegang van de goederen aan de klant doorslaggevend is, of

– door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Als meerdere van de bovengenoemde alternatieven beschikbaar zijn, wordt de overeenkomst gesloten wanneer een van de bovengenoemde alternatieven het eerst optreedt. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag nadat het aanbod is verzonden. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen bovengenoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod, met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de contracttekst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. E-mail) naar de klant gestuurd na het indienen van zijn bestelling samen met de huidige voorwaarden. Bovendien wordt de tekst van het contract gearchiveerd op de website van de verkoper en kan de klant deze gratis opvragen via zijn met een wachtwoord beveiligde klantaccount, met de juiste inloggegevens, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling verstuurt.

2.5 Voordat de bestelling bindend wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere detectie van invoerfouten kan de zoomfunctie van de browser zijn, die wordt gebruikt om de weergave op het scherm te vergroten. De klant kan zijn invoer corrigeren voordat hij een bindende bestelling plaatst als onderdeel van het elektronische bestelproces met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle vermeldingen opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster voordat de bestelling wordt geplaatst en kunnen ze daar ook worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

2.6 De Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst.

2.7 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de bestelling zijn verzonden, kunnen worden afgeleverd.

2.8 Bij het bestellen van alcoholische dranken bevestigt de klant door de bestelling te plaatsen dat hij de wettelijk vereiste minimumleeftijd heeft bereikt en verbindt hij zich ertoe ervoor te zorgen dat hij of een door hem geautoriseerde volwassene de goederen kan accepteren.

3.Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben over het algemeen een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totale prijzen inclusief btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de respectievelijke productbeschrijving.

4.2 De klant heeft verschillende betalingsmogelijkheden beschikbaar, die zijn gespecificeerd in de online winkel van de verkoper.

4.3 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.4 Wanneer de betalingsmethode “PayPal” is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/userag Agreement-full. Dit zet u. een. vooraf dat de klant een PayPal-rekening opent of er al een heeft.

4.5 Als de betalingsmethode “PayPal-domiciliëring” is geselecteerd, zal PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant afschrijven na het verstrekken van een SEPA-domiciliëringsmandaat, maar niet voordat de deadline voor voorafgaande informatie is verstreken. Voorafgaande informatie (“Voormelding”) is elk bericht (bijv. Factuur, polis, contract) aan de klant dat een incasso door SEPA-incasso aankondigt. Als de automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of vanwege het verstrekken van een onjuiste bankrekening of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, moet de klant, hoewel hij daartoe niet bevoegd is, de kosten dragen die voortvloeien uit de terugvordering van de respectieve kredietinstelling als hij daarvoor verantwoordelijk is .

5. Levering en verzendvoorwaarden

5.1 Levering van goederen vindt regelmatig plaats via de verzendroute en op het door de klant opgegeven afleveradres. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de aankoop van de verkoper doorslaggevend. In afwijking hiervan is bij de keuze van de betaalmethode PayPal het afleveradres dat door de klant is gedeponeerd op het moment van betaling doorslaggevend.

5.2 Als het transportbedrijf de goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt ​​de klant de kosten van de mislukte verzending. Dit is niet van toepassing indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk werd verhinderd de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper de dienst binnen een redelijke termijn heeft aangekondigd. had. Dit geldt overigens niet voor de kosten van verzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, worden de retourverzendkosten beheerst door de regels die zijn uiteengezet in het annuleringsbeleid van de verkoper.

5.3 In het geval van afhaling door de verkoper, laat de verkoper de klant eerst per e-mail weten dat de door hem bestelde goederen klaar zijn voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant de goederen ophalen na overleg met de verkoper op het hoofdkantoor van de verkoper. In dat geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

6. Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetalingen doet, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

Aansprakelijkheid voor gebreken

7.1 Als het gekochte artikel defect is, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor defecten van toepassing.

7.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

9. Bevoegde rechtbank

De vestigingsplaats van de verkoper is de exclusieve jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract als het contract of de claims uit het contract kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovengenoemde gevallen heeft de verkoper echter het recht om de rechtbank te bellen op de maatschappelijke zetel van de klant.
Hetzelfde geldt voor geschillen die voortvloeien uit dit contract met particuliere klanten

10. Informatie over online geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online verkoop- of servicecontracten waarbij een consument betrokken is.

We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Volg Fairtransport's avonturen, events en blogs.

Schrijf je hier in op de nieuwsbrief.

Bekijk onze sociale kanalen voor de nieuwste updates:

Volg onze avonturen op Instagram