December newsletter – Click below to read! 

NEDERLANDS - Een bewogen jaar!

Een week bij Fairtransport voelt vaak alsof een heel jaar voorbij is gegaan dit omdat dagelijks zo veel dingen gebeuren, dat de tijd zomaar omvliegt.

Van mensen buiten ons bedrijf hoor ik vaker, dat hun werk saai is of dat in hun leven verder niet zo veel gebeurt. Dan denk ik vaak hoe kan dat nou … bij ons is het nog geen enkele dag saai geweest. … het tegendeel is het geval, als je een keer rustig met z’n allen een kopje thee kunt drinken is dat al heel wat. :O)

Dat heeft natuurlijk te maken met het gegeven dat we met twee zeilende vrachtschepen zonder motor sowieso een beetje anders zijn dan anders. Omdat de tochten met onze schepen heel sterk van de grillen van de natuur afhankelijk zijn, moeten niet alleen onze klanten maar ook wij aan alle kanten flexibel zijn en op de omstandigheden inspelen. Dat kan soms heel veel stress geven maar het geeft ook iedereen die erbij betrokken is een goed lesje in hoe je met dingen in het leven om moet gaan, die heel anders uitpakken dan je zou verwachten of hopen…

Fairtransport is niet alleen het vervoeren van vracht over zee op een schone, milieuvriendelijke manier, maar het wordt hier ook gezien als een way of life. … sterker nog, ik wil zo ver gaan en zeggen het is een levensschool op een bijzondere manier. Dat geldt en voor het leven aan boord en voor het leven op kantoor als ook voor de families/partners/vrienden van iedereen die bij ons betrokken is. De inzet is enorm en het is niet altijd makkelijk. Daarom een dank voor het begrip aan al die mensen, die dicht bij ons staan.

Begin van het jaar ging het er vooral om voor elkaar te krijgen, dat alle neuzen weer dezelfde kant op gaan en te kijken naar waar we met z’n allen verder naar toe willen.
Het in de vaart brengen van de Nordlys heeft heel veel tijd, geld en moeite gekost. Des te erger was het dat ze binnen de eerste paar weken dat ze op zee was, in de herfst van 2015, door een Franse vissersboot werd aangevaren en we helemaal overnieuw moesten beginnen. Het geluk was, dat niemand gewond is geraakt … dat is het enige wat uiteindelijk telt.

Een jaar verder kunnen we berichten, dat de Nordlys haar eerste seizoen achter de rug heeft. Zij werd door onze kapiteins Gerhard Wustenberg, Andreas Lackner en François Mangin weer veilig terug gebracht naar Den Helder. Omdat ze nog last heeft van kinderziektes, hebben we besloten, haar deze winter i.p.v. haar naar de Middellandse zee te laten varen weer onder handen te gaan nemen en te gaan verbeteren. Dit gebeurt onder het toezicht van kapitein François Mangin.

De Tres Hombres is ook weer veilig thuis en wacht nu ongeduldig op het gaan liggen van de stormen zodat ze zich op kan maken voor haar volgende Atlantische oversteek. Ook de Tres Hombres heeft de stormen en haar moeilijkheden doorstaan. Zij heeft in Santa Marta in Colombia vergeefs op haar lading koffie moeten wachten, die door een staking bij de transportsector niet aan boord kon komen. Het tijdsverlies had tot gevolg, dat ze in het orkaanseizoen terecht kwam en kapitein Lammert Osinga de veilige kust van Canada moest opzoeken om daar een tijdje te blijven.
Kapitein Arjen van der Veen heeft haar veilig van Canada weer terug gevaren tot aan Amsterdam waar de kostbare vracht tijdens de partenhoudersvergadering werd gelost. Dit jaar vond voor het eerst het lossen van onze twee schepen aan de kade van Kaap de Groene Hoop in Amsterdam plaats. Het was een prachtig mooie dag, de zon lachte voor een feestje in de buitenlucht (eind oktober)!
Een echte beloning na alle aanspanningen die een ieder achter de rug had.

Kapitein Andreas Lackner nam de Tres Hombres in Amsterdam over om haar naar huis te brengen voor de jaarlijkse refit in Den Helder. Hier aangekomen ging de Tres Hombres direct het dok bij Damen in om haar op de nieuwe reis voor te bereiden, die we al iets hadden moeten uitstellen. Op de werf en daarna aan de steiger voor ons kantoor werd van vroeg tot laat aan het schip en op het kantoor gewerkt om de Tres Hombres zo snel mogelijk te kunnen laten vertrekken. Het schip was op tijd klaar, de trainees waren gearriveerd, maar het weer heeft Andreas moeten laten beslissen, nog even te wachten, tot de stormen gingen liggen. De weerkaarten zagen er bedreigend uit.
Als jullie deze nieuwsbrief lezen is de Tres Hombres weer onderweg naar mooie bestemmingen op onze aarde om lekkere goederen voor ons allemaal op te halen!

In het midden van dit jaar hebben Arjen van der Veen, Andreas Lackneren Jorne Langelaan besloten, Hans van der Pluijm, die afgelopen jaar al voor onze trading afdeling heeft gewerkt, tot directeur te benoemen. Hans is krachtig aan het reorganiseren om een goede basis voor het volgende jaar te gaan creëren.

We hebben in de afgelopen weken weer een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen, die de handen uit de mouwen hebben gestoken, om ons allemaal te steunen. Hen willen we ook op deze weg hartelijk verwelkomen, en daarbij niet vergeten, een hartelijke dank aan al diegenen uit te spreken, die ons al jaren trouw ondersteunen, ondanks dat het vaarwater soms moeilijk was!

Afgelopen week heeft voor het eerst in Den Helder de klassieke schepenbeurs plaatsgevonden. De beurs, die vroeger jaarlijks in Enkhuizen werd georganiseerd werd nu naar Den Helder gehaald. Beide schepen hebben voor ons kantoor gelegen en de bezoekers van de beurs konden zien hoe hard met man en muis wordt gewerkt, om een schip voor te bereiden voor een reis van meerdere maanden. We waren alle drie dagen met een kleine stand vertegenwoordigd. Deze beurs gaat nu jaarlijks plaatsvinden. Dat is een mooie manier voor ons, om ons ook in onze thuishaven te kunnen presenteren, als de schepen voor onderhoud stilliggen. Mensen zijn helemaal onder de indruk van, wat er allemaal te zien valt.

Als de Tres Hombres is vertrokken en de rust is teruggekeerd gaan we met z’n allen op zoek naar nieuwe vracht en trainees en stippelen nieuwe plannen uit. We hopen dat jullie/u ons verder wel gezindt zijn en dat we elkaar gauw weer zien!

Hartelijke groet en tot de volgende keer,

Sabine

ENGLISH - An eventful year!

A week at Fairtransport often feels like a whole year, because every day so many things happen, that time just flies!

From people outside our company, I often hear that work is boring or not much is going on. I often remark that here with us … it’s not a single dull day…. and if you want a quiet time all together drinking a cup of tea than that is unusual! :O)

And of course it has something to do with our unusual ships, sailing without motors! Our voyages with our boats are very highly dependent on nature, and we need to respond to all circumstances. This sometimes creates stress but it also gives everyone involved a learning experience in how to live with things as they are and to let go, as things sometimes turn out very differently to how you would expect or hope…

Read further...

Fair Transport is not only transporting cargo in a clean, environmentally friendly way, but is also creating a new style of life … In fact, I would go so far to say that it is a very special ‘school of life’. That applies for those living aboard as much as for those in our office and also for the network of families / partners / friends of everyone involved with us. The stakes are huge and it is not always easy. Therefore, a thanks for the understanding of all those people, who are close to us!

Beginning of the year it was mainly to get things done in that same direction, all noses back and look at it, we want to continue to go all together.

Creating the Marketing momentum for Nordlys ship took a lot of time, money and effort. In part due to the fact that within the first few weeks she was at sea in the fall of 2015, a French Fishing boat collided with her and we all had to start over. It was lucky that no one was injured … and that’s is all that matter in the end.

A year later, we can celebrate that Nordlys has her first season behind her. Her Captains Gerhard Wustenberg, Andreas Lackner and François Manginbrought her safely around Europe and back to Den Helder. As she is still suffering from teething pains, we have decided to refit her this winter instead of sailing to the Mediterranean as planned. This will be done under the supervision of Captain Francois Mangin.

The Tres Hombres made it safely back home and is now waiting impatiently for storms to pass so she can set forth on her next (9th!) Atlantic crossing. The Tres Hombres has overcome many difficulties over the last year. She had to wait in Santa Marta, Colombia, in vain for her cargo of coffee, which could not be loaded on board due to a transport trade union strike. Due to the loss of time, Tres Hombres ended up heading homeward bound during hurricane season and Captain Lammert Osinga had to find a safe harbour on the coast of Canada.

Captain Arjen van der Veen took over Tres Hombres and sailed her with her precious cargo back safely from Canada to Amsterdam just in time for the shareholders meeting for our two ships! The unloading of cargo took place for the first time at The Kaap de Groene Hoop’ in North Amsterdam on the waterfront of the NDSM wharf. It was a stunningly beautiful day with the sun smiling for the duration of the party (It was late October)! A wonderful reward after all the events we had overcome!

Captain Andreas Lackner took over the Tres Hombres in Amsterdam to take her home for the annual refit in Den Helder. Tres Hombres went directly to the dock at Damen to prepare for her new tour. Time was tight due to all the delays we had experienced. First she was refitted at the yard and then was at the dock in front of our offices. From dawn to dusk our dedicated volunteers worked on the ship to get her ready for departure. The ship was completed on schedule, the trainees had arrived, but then the weather conditions meant Captain Andreas Lackner, had to delay. The weather maps looked menacing with the arrival of Storm Angus.

However all’s well that ends well, and as you read this newsletter, Tres Hombres is once again en route to the most beautiful destinations on earth to source our delicious ‘Fairtransport’ goods!

In the middle of this year Arjen van der Veen, Andreas Lackner and Jorne Langelaan made the decision to hire new Director Hans, who had previously worked in our trading department. Hans has put a great deal of energy to create a good foundation for the coming year.

We have also recently welcomed some new volunteers in our organisation, who have rolled up their sleeves to support us.  We welcome you warmly on this path, and also send heartfelt thanks to all those speaking out, supporting us for many years now, despite the fact that the waterway can be difficult!

Last month, we participated in the Tradition Classic Ships Festival held in Den Helder for the first time. The festival was an annual event originally held in Enkhuizen but has now moved to Den Helder. Both our ships were moored outside our offices and available to view by the show visitors. Visitors were able to see how hard we work to prepare a ship for a journey of several months. We had a booth for 3 days in the market hall of the festival. This fair will now be held annually in Den Helder. It’s great to be able to present ourselves in our home, with ship lying in port for maintenance. People were impressed to see them!

Now the Tres hombres has left and peace has returned. We are all looking for new cargo, trainees and devising new plans for the future. We wish you well and we hope to see each other again soon!

Kind regards and until next time,

DEUTSCH - Ein bewegtes Jahr!

Eine Woche bei Fairtransport fühlt sich oft an, als ob schon wieder ein ganzes Jahr vergangen ist, weil täglich so viele Dinge passieren, dass die Zeit einfach vorbei fliegt.

Von Leuten außerhalb unseres Betriebes höre ich öfter, dass ihre Arbeit langweilig ist oder das in ihrem Leben nicht so viel passiert. Dann denke ich, wie ist das bloß möglich, bei uns ist noch kein einziger Tag langweilig gewesen… das Gegenteil ist der Fall, wenn wir alle zusammen mal in Ruhe eine Tasse Tee trinken können, ist das schon etwas Besonderes. :O)

Das resultiert natürlich einerseits daraus, dass wir mit unseren beiden segelnden Frachtschiffen ohne Motor sowieso etwas anders sind als andere. Da die Reisen mit unseren Schiffen so stark von den Launen der Natur abhängig sind, müssen nicht nur unsere Kunden, sondern auch wir selbst super flexibel sein und uns auf die Umstände einspielen. Das kann manchmal für ziemlich viel Stress sorgen, ist aber auch eine gute Schule dafür, wie man mit Dingen im Leben umgehen kann, die anders sind, als erwartet …
Fairtransport ist nicht lediglich das Transportieren von Fracht über die Weltmeere, auf eine saubere, umweltfreundliche Art und Weise, sondern wie es hier gesehen wird, auch ein way of life.
… ich würde sogar soweit gehen und sagen, es ist eine Lebensschule der besonderen Art. Das gilt sowohl für das Leben an Bord als auch für das Arbeiten im Büro und für die Familien/Partner/Freunde von uns allen. Der Einsatz ist hoch und das ist nicht immer einfach. Darum möchten wir uns bei diesen Menschen für Ihr Verständnis bedanken.

Lesen Sie weiter

Anfang dieses Jahres ging es vor allen Dingen darum, dafür zu sorgen, dass wieder alle in die gleiche Richtung gehen und wir genau unter die Lupe nehmen, was die nächsten gemeinsamen Ziele sind. Das in Fahrt bringen der Nordlys hat viel Zeit, Geld und Mühe gekostet. Umso schlimmer war es, dass sie nach den ersten Wochen auf See im Herbst 2015 von einem französischen Fischerboot angefahren wurde und wir wieder von vorn anfangen mussten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt … das ist das Einzige, was letztendlich zählt. Ein Jahr später können wir berichten, dass die Nordlys ihre erste Saison hinter sich hat. Sie wurde durch unsere Kapitäne Gerhard Wustenberg, Andreas Lackner und François Mangin sicher wieder nach Den Helder zurück gesegelt. Da sie noch immer mit der einen oder anderen Kinderkrankheit zu kämpfen hat, haben wir uns dazu entschieden, sie diesen Winter nicht im Mittelmeer segeln zu lassen, sondern wieder eine Wartungsperiode einzuplanen, um sie zu verbessern. Dies geschieht unter der Aufsicht von Kapitän François Mangin.

Die Tres Hombres ist auch wieder sicher zu Hause und wartet ungeduldig darauf, dass die Stürme vorüberziehen, damit sie sich zu ihrer nächsten atlantischen Rundreise aufmachen kann. Auch die Tres Hombres musste einige Schwierigkeiten durchstehen. Sie musste in Santa Marta (Kolumbien) vergeblich auf ihre Kaffeeladung warten, die aufgrund eines Streiks des dortigen Transportsektors nicht an Bord gebracht werden konnte. Dieser Zeitverlust hatte zur Folge, dass sie sich auf dem Rückweg bereits in der Orkansaison befand. Kapitän Lammert Osinga hat deshalb die sichere Küste Kanadas angelaufen, um dort eine Zeit lang zu verweilen.

Kapitän Arjen van der Veen hat sie sicher von Kanada wieder zurück nach Amsterdam gefahren. Hier wurde die kostbare Fracht während der Partenhalterversammlung, die zum ersten Mal für 2 Schiffe statt fand, an der Pier von “kaap de groene hoop” in Amsterdam gelöscht. Es war ein herrlicher Tag. Die Sonne lachte für ein Fest im Freien ( und das Ende Oktober)! Das war eine echte Belohnung nach all der Anspannung, die wir alle hinter uns hatten. Kapitän Andreas Lackner übernahm die  Tres Hombres in Amsterdam, um sie für die jährliche Wartungsperiode nach Den Helder zu bringen. Hier angekommen, ging die Tres Hombres direkt bei der Werft Damen ins Dock, um sie für die Reise vorzubereiten, die wir zeitlich schon ein bisschen hatten aufschieben müssen. Auf der Werft und danach am Steg vor unserem Büro wurde von früh bis spät am Schiff gearbeitet. Dasselbe gilt fürs Büro. Mit Mann und Maus wurde alles daran gesetzt, die Tres Hombres so schnell wie möglich wieder fahren lassen zu können.

Das Schiff war pünktlich fertig, die Trainees waren angereist und dann zwang das Wetter Andreas zu entscheiden, noch so lange zu warten, bis die Stürme vorbei sind. Die Wetterkarten sahen bedrohlich aus. Wenn Sie diesen Newsletter lesen, ist die Tres Hombres wieder unterwegs zu schönen Fleckchen auf unserer Erde, um leckere Köstlichkeiten für uns alle abzuholen!

Mitte des Jahres haben Arjen van der Veen, Andreas Lackner und Jorne Langelaan die Entscheidung getroffen, Hans, der im letzten Jahr bereits für unsere Trading-Abteilung gearbeitet hat, als Geschäftsführer einzusetzen. Hans ist kräftig am Aufräumen, um eine gute Grundlage für einen Durchstart im nächsten Jahr kreieren zu können.

Innerhalb der letzten Wochen durften wir wieder einige neue ehrenamtliche Helfer willkommen heißen, die die Organisation unterstützen möchten.

Herzlich Willkommen!

In diesem Zusammenhang möchten wir all unseren ehrenamtlichen Helfern danken, die uns schon seit Jahren unterstützen …auch wenn das nicht immer einfach war!

Letzte Woche wurde in Den Helder zum ersten Mal die “klassieke schepenbeurs” organisiert. Diese Messe fand früher in Enkhuizen statt.

Beide Schiffe haben vor unserem Büro gelegen. Die Besucher der Messe konnten mit eigenen Augen sehen, wie hart daran gearbeitet wurde, die Tres Hombres auf die mehrmonatige Reise vorzubereiten. Wir waren alle drei Messetage mit einem Stand vertreten. Das ist eine schöne Möglichkeit für uns, uns auch in unserem Heimathafen präsentieren zu können, während die Schiffe Ihre Wartungsperiode haben. Die Besucher waren alle beeindruckt, was es so alles zu sehen und zu tun gab.

Wenn die Tres Hombres zu ihrer Reise aufgebrochen ist und hier die Ruhe wieder einkehrt, suchen wir alle gemeinsam nach neuer Fracht und neuen Trainees und machen Pläne für die nächsten Jahre. Wir hoffen, dass Sie/Ihr uns weiter wohlgesonnen sind und dass wir einander bald wiedersehen!

Herzliche Grüße von uns allen und bis zum nächsten Mal!

Sabine

Sailing schedules – sail aboard or ship cargo!

Tres Hombres Winter 2016-2017
Sign OnFromToDistance NMFeeAverage days sea / portBooking Nr.
Oct. 31st 2016Den Helder, NetherlandsDouarnenez, France531 NM€ 935,-11P1016 Sign on
Nov. 14 th 2016Douarnenez, FranceSanta Cruz de La Palma1330 NM€2125,-25P1116 Sign on
Oct. 31 st 2016Den Helder, NetherlandsSanta Cruz de La Palma€2880,-36E1Sign on
Sign on
Dec. 15 th 2016Santa Cruz de La PalmaBridgetown, Barbados2640 NM€2210,-26P1216 Sign on
Jan. 10 th 2017Bridgetown, BarbadosSanta Marta, Colombia885 NM€1020,-12P0117 Sign on
Jan. 22 nd 2017Santa Marta, ColombiaBoca Chica, Dom. Rep.504 NM€1275,-15P0117a Sign on
Dec. 15 th 2016Santa Cruz de La PalmaBoca Chica, Dom. Rep.€4250,-53E2Sign on
Sign on
Feb. 5 th 2017Boca Chica, Dom. Rep.Horta, Azoren2504 NM€3060,-38P0217 Sign on
March 16 th 2017Horta, AzorenAmsterdam, Netherlands1638 NM€2040,-26P0317 Sign on
Feb. 5 th 2017Boca Chica, Dom. Rep.Amsterdam, Netherlands€4650,-64E3Sign on
Entire Atlantic Round Voyage2016/17€9.100-153E1-3Sign on

 

Nordlys Summer 2017
Sign onFrom ToDistance NMFee EuroAverage days sea / portBooking nr.
May 28 2017Den Helder, NetherlandsPorto, Portugal988€ 1.575,-21p0217No Sign on
June 18 2017Porto, PortugalBrixham, UK635€ 1.050,-14p0317No Sign on
July 2 2017Brixham, UKDouarnenez, France178€ 600,-8p0417No Sign on
May 28-July 10 2017Den Helder, NetherlandsDouarnenez, France1.663€ 2.795,-43Leg 1 Sign on
July 10 2017Douarnenez, FranceCopenhagen, Denmark1028€ 1.500,-20p0717No Sign on
July 30 2017Copenhagen, DenmarkBornholm, Denmark103€ 525,-7p0817No Sign on
August 6 2017Bornholm, DenmarkRostock, Germany125€ 600,-8p0917No Sign on
August 14 2017Rostock, GermanyDen Helder, Netherlands640€ 1.200,-16p1017No Sign on
July 10-August 30 2017Amsterdam, NetherlandsDen Helder, Netherlands1.896€ 3.315,-51Leg2 Sign on
August 30 2017Den Helder, NetherlandsPorto, Portugal988€ 1.575,-21p1117No Sign on
September 20 2017Porto, PortugalPenzance, UK591€ 975,-13p1217No Sign on
October 3 2017Penzance, UKDen Helder, Netherlands466€ 600,-8p1317No Sign on
August 30-October 12 2017Den Helder, NetherlandsDen Helder, Netherlands2.045€ 2.730,-42Leg 3 Sign on
May 28-October 12 2017Den Helder, NetherlandsDen Helder, Netherlands5.604€ 7.995,-166WV2017 Sign on

Tres Hombres Summer 2017
Sign onFromToDirect distance NM & Days at sea /portFee (Euro) & Booking nr.
May 21 2017Den Helder, NetherlandsBlankenberge, Belgium132 NM / 7 days595,- & nr P0917 Sign on
May 28 2017Blankenberge, BelgiumEyemouth, Scotland393 NM / 11 days935,- & nr P1017 Sign on
June 8 2017Eyemouth, ScotlandDen Helder, Netherlands280 NM / 9 days765,-& nr P1117 Sign on
Entire SummervoyageDen Helder, NetherlandsDen Helder, Netherlands805 NM / 27 days1.995,- & nr Tot. Sign on

Ultimate table link

Tres Hombres Winter 2017-2018
Sign onFromToDistance NMFeeAverage days sea / portBooking Nr
Sept 10 th 2017Den Helder, NetherlandsDouarnenez, France531€ 935,-11P1917 Sign on
Sept 23 rd 2017Douarnenez, FranceSanta Cruz de La Palma1330€ 2.125,-25P2017Sign on
Sep 10 th 2017Den Helder, NetherlandsSanta Cruz de La Palma€ 2.880,-36E1Sign on
Sign on
Oct 16 th 2017Santa Cruz de La PalmaPuerto Plata, Dom. Rep.3164€ 2.635,-31P2117Sign on
Nov 15 th 2017Puerto Plata, Dom. Rep.Charleston, USA909€ 1.190,-14P2217Sign on
Oct 16 th 2017Santa Cruz de La PalmaCharleston, USA€ 3.600,-45E2Sign on
Sign on
Sign on
Nov 29 th 2017Charleston, USAPuerto Plata, Dom. Rep.909€ 1.190,-14P2317Sign on
Dec 15 th 2017Puerto Plata, Dom. Rep.Horta, Azores2533€ 2.635,-31P2417Sign on
Jan 15 th 2018Horta, AzoresDen Helder, Netherlands1664€ 2.185,-25P2517Sign on
Nov 29 th 2017Charleston, USADen Helder, Netherlands€ 5.600,-E3Sign on
Entire Atlantic Round Voyage2017/2018€9.100,-151E1-3Sign on

Download 2017 schedules here

Click here

A look back at 2016 aboard our ships….

Our 2016 Tres Hombres Rum

 

The taste of Tres Hombres rum, which differs every year, is as exquisite and exciting as its production and shipping process.

The distillation of the rum is followed by years of maturing in oak barrels and the unique experience of ‘aging at sea’ aboard Tres Hombres Ship.

Sustainable transport over sea. Tres Hombres, Nordlys, Ecoliner, Clippership, Noah, Fairtransport, Fairtrade, Logbook, shipping news.